Pratik Bilgiler

ASGARİ ÜCRETLER
16 Yaşından Büyükler için (01.01.2018 – 31.12.2018)

2.029,50

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI  (VUK 490)
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2018 Tarihinden itibaren)

1000,00

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI
Taban (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası)

2.029,50

Tavan (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası)

15.221,40

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI  (VUK 490)
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı

1.000,00

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden)
(GVK Tebliği 302)
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı

16,00

KİRA STOPAJI ORANI
Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2018 I. Dönemden itibaren)

22

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem Tazminatı Tavanı (2018)

5.001,76

GELİR VERGİSİ TARİFESİ
14.800 TL’ye kadar

%15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası

%20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası

%27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası

%35

GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(ÜCRETLİLER)
14.800 TL’ye kadar

%15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası

%20

120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası

%27

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası

%35

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ
(VUK Md. 232)
Fatura Kullanma Mecburiyeti

1000,00

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık Alış Tutarı

190.000,00

Yıllık Satış Tutarı

260.000,00

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

100.000,00

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

190.000,00

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
İstisna Tutarı (GVK Tebliği 302)

4.400,00

YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış
ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

BEYANNAME

BEYAN VERME SÜRESİ

ÖDEME SÜRELERİ

Gelir Vergisi Beyannamesi (Gerçek Usul Beyanı İçin)

25 Mart

30 Mart – 30 Temmuz (2 taksit)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

25 Nisan

30 Nisan

1. Geçici Vergi Beyannamesi (01-03 Dönemi)

14 Mayıs

17 Mayıs

2. Geçici Vergi Beyannamesi (04-06 Dönemi)

14 Ağustos

17 Ağustos

3. Geçici Vergi Beyannamesi (07-09 Dönemi)

14 Kasım

17 Kasım

4. Geçici Vergi Beyannamesi (10-12 Dönemi)

14 Şubat

17 Şubat

Muhtasar Beyanname (Aylık Olanlar)

Takip Eden Ayın 23.Günü

Takip Eden Ayın 26.Günü

Muhtasar Beyanname (3 Aylık Olanlar, 01-03 Dönemi)

23 Nisan

26 Nisan

Muhtasar Beyanname (3 Aylık Olanlar, 04-06 Dönemi)

23 Temmuz

26 Temmuz

Muhtasar Beyanname (3 Aylık Olanlar,07-09 Dönemi)

23 Ekim

26 Ekim

Muhtasar Beyanname (3 Aylık Olanlar, 10-12 Dönemi)

23 Ocak

26 Ocak

Kdv Beyannamesi

Takip Eden Ayın 24.Günü

Takip Eden Ayın 26.Günü

Damga Vergisi Beyannamesi

Takip Eden Ayın 24.Günü

Takip Eden Ayın 26.Günü

SGK Aylık Bildirgesi

Takip Eden Ayın 23.Günü

Takip Eden Ayın Son Günü

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI
(DV.Genel Tebliği Seri No:62)
01.01.2015 Tarihinden İtibaren

%07,59

FORM Ba, Bs
Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına
uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER ve TUTARLAR
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde
aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.)
1. Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası
2. Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası
3. Çalışan sayısı 200 ve üstü